ACORN BVBA - ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Handtekening
 2. Door het ondertekenen van deze bestelbon, bent u contractueel gebonden.


 3. Betaling
 4. Het bed rag op de bestelbon is inclusief BTW. Facturen dienen betaald te worden op de manier voorzien door de bestelbon. Deze betalingen kunnen niet worden gecompenseerd met andere betalingen.


 5. Levering
 6. De goederen zullen geleverd worden op uw adres. De leveringsdata zijn louter indicatief. U bent niet gerechtigd schadevergoeding te vorderen indien we de goederen niet kunnen leveren op de voorziene data.


 7. Het terugkopen van de goederen
 8. We zullen de goederen geleverd onder deze overeenkomst niet terugkopen.


 9. Stroomvoorziening
 10. Het gebruik van de traplift vereist toegang tot een stopcontact van 220-240 Volt. lndien dergelijk stopcontact niet beschikbaar is, moet u regelingen treffen opdat dergelijk stopcontact aanwezig is vooraleer we de traplift komen installeren. lndien degelijke regeling niet getroffen is, zullen we zelf een stopcontact van 220-240 Volt installeren op uw kosten.


 11. Eigendomsvoorbehoud
 12. Door het ondertekenen van deze bestelbon, gaat u ermee akkoord dat we eigenaar blijven van de goederen tot volledige betaling, inclusief alle belastingen en bijkomende kosten.
  Ingeval van niet-betaling kunnen wij de goederen terugvorderen.


 13. Garantie
 14. Wij leveren de traplift met een garantie van 24 maanden, van toepassing vanaf de dag waarop de traplift wordt geïnstalleerd. Deze garantie dekt de kosten voor onderdelen en het werk voor gebrekkige installatie of productie. De garantie dekt geen problemen veroorzaakt door het verkeerd gebruik van de traplift. Wij zullen beslissen of de traplift wordt hersteld of vervangen.


 15. Persoonsgegevens
 16. Binnen de grenzen van de Privacywet van 1992, zullen wij uw persoonlijke informatie bijhouden teneinde uw overeenkomst te beheren en u op de hoogte te houden van gelieerde diensten. We zullen die informatie niet delen met externe organisaties, behalve indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


 17. Veiligheid
 18. lndien wij niet in staat zijn de traplift te installeren wegens veiligheidsredenen of andere praktische overwegingen, zijn wij gerechtigd uw bestelling te annuleren, zelfs indien deze reeds aanvaard is. In dit geval zullen we alle voorschotten door u reeds betaald zo spoedig mogelijk terugbetalen.


 19. Installatie
 20. Onze techniekers voeren hun taken met de grootst mogelijk zorg uit. Ze stellen tevens alles in het werk om schade te vermijden.


 21. Annulatierecht
 22. In overeenstemming met artikel Vl.67 van het Wetboek van Economisch Recht beschikt u over een periode van 14 dagen om deze overeenkomst te annuleren, zonder dat enige opgave van redenen nodig is. Deze periode vervalt 14 dagen nadat u of een door u aangewezen derde de goederen fysiek in ontvangst genomen hebt. U kan dit recht uitoefenen via brief (Acorn BVBA, Nijverheidslaan 1, 1853 Stombeek-Bever, Belgie), email (annulatie@acorntrapliften.be) of elke andere ondubbelzinnige mededeling.

  De termijn zal worden gerespecteerd indien de brief of mail verzonden is binnen de 14 dagen nadat u de goederen in bezit genomen hebt. lndien u deze overeenkomst annuleert, zullen wij op onze kosten de geleverde goederen ophalen. lndien u ons toelaat uw woning te betreden om de ophaling uit te voeren, zullen wij u onverwijld terugbetalen, en ten laatste:

  • 14 dagen nadat we de geleverde goederen opgehaald hebben;
  • indien geen goederen geleverd werden, 14 dagen na de dag waarop we door u werden geïnformeerd van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren.

  We zullen de terugbetaling uitvoeren via hetzelfde betalingsmiddel dat u gebruikte voor de initiële bestelling, behalve indien: (i) u uitdrukkelijk anders met ons bent overeengekomen of (ii) u cash betaalde. Hoe dan ook, u zal geen bijkomende kosten dragen ten gevolge van de terugbetaling. Conform artikel Vl.70 §2 van het Wetboek van Economisch Recht, zullen leveringskosten enkel worden terugbetaald voor zover dat onze gewone leveringsservice gebruikt werd om de goederen te leveren.

  U zal enkel aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van de goederen indien deze gebruikt werden op een manier die kennelijk niet vereist was om de eigenheid, eigenschappen en werking van de goederen te verifiëren.

  U zal niet vergoed worden voor aanpassingen die uw trap heeft ondergaan, noch voor gaten of sporen in of op uw tapijt / vloer veroorzaakt door de installatie en latere verwijdering van de goederen.

 23. Bevoegde rechtbank
 24. Elk geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.